Addvantage

Wizja i misja Szkoły

„Gdybyśmy naprawdę kochali nasze dzieci,
na świecie nie byłoby wojen”
Jiddu Krishnamurti

Wizja Szkoły
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie to szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju duchowego i intelektualnego, szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu uniwersalnymi zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca otwartości, tolerancji oraz szacunku dla tradycji narodów i regionów.
Misja Szkoły
Wychowanie młodych ludzi tak, aby w pełni mogli wykorzystywać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jako jednostki a także jako odpowiedzialni obywatele.
Misję Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących realizuje się poprzez:
 • kreowanie postaw patriotycznych i europejskich,
 • naukę uniwersalnych wartości, niezależnych od religii i koloru skóry,
 • kultywowanie tradycji szkoły, jej symboli,
 • program wychowawczy, ceremoniał i jednolity strój szkolny,
 • opracowanie lub odpowiedni dobór programów nauczania,
 • działalność zespołów przedmiotowych,
 • budowę zestawu szkolnych narzędzi diagnozowania jakości pracy oraz o ceniania wiedzy i umiejętności,
 • tworzenie sprzyjających warunków współpracy z rodzicami,
 • budowę programu współpracy ze środowiskiem,
 • pracę i pomoc uczniom wymagającym dodatkowej opieki,
 • pracę z uczniami wybitnie zdolnymi,
 • współpracę z Uniwersytetem Śląskim i innymi uczelniami wyższymi,
 • współpracę z Urzędem Miasta Chorzów, Powiatowym Urzędem Pracy, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz instytucjami edukacyjnymi,
 • współpracę zagraniczną oraz w ramach Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego,
 • stały kontakt z przedstawicielstwami dyplomatycznymi obcych państw oraz organizację spotkań z reprezentantami różnych odmian ludzkich, kultur, religii, narodowości oraz z podróżnikami,
 • rozwój działalności pozalekcyjnej w szkole i środowisku,
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania nowoczesnych źródeł informacji w procesie dydaktycznym,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • pomoc chorym i cierpiącym, ofiarom katastrof naturalnych, wojen, prześladowań politycznych i religijnych, łamania praw człowieka a w szczególności uchodźcom z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi, terroryzmem i biedą.